• Σελιδοδείκτης
Νομική σημείωση

Συνήθεις ερωτήσεις 1 : Γενικοί όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.lafarge.gr με όλες τις επιμέρους ιστοσελίδες (στο εξής «οι σελίδες») που ανήκει στην Ανώνυμο Γενική Εταιρεία Τσιμέντων Ηρακλής, μέλος του Ομίλου Lafarge (στο εξής «Η Εταιρεία») έχει σκοπό να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτή Εταιρίες (στο εξής «ο Όμιλος»).


Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων της Εταιρείας οφείλει να αποδεχθεί τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της Εταιρείας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να παύσει την επίσκεψη των σελίδων και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου τους.

 

Τίποτε εκ των όσων περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα θεωρείται ότι συνιστά πρόταση πώλησης ή αγοράς. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα προϊόντα, οι διαδικασίες και τα προγράμματα που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο www.lafarge.gr θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Συνεπώς, ο χρήστης του παρόντος δικτυακού χώρου αποδέχεται τη χρήση αυτών των πληροφοριών αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο από την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού της τόπου, www.lafarge.gr.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου που υπάρχουν στον δικτυακό μας τόπο μπορεί να οδηγήσουν τους χρήστες σε πληροφορίες που περιέχονται σε άλλους εξυπηρετητές (server), τους οποίους δεν ελέγχει η Εταιρεία και άρα δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από την χρήση τους.

Τα δεδομένα χρηματιστηριακών αγορών στην ενότητα για τους Μετόχους / Επενδυτές παρέχονται από τρίτους. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών,ή τυχόν καθυστερήσεις ή διακοπές ενημέρωσης των δεδομένων που αφορούν στην τιμή μετοχής που αναφέρεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος www.lafarge.gr είναι  κανονικά προσβάσιμος 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση - μεταξύ άλλων - συνθηκών πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας, δυσλειτουργιών που αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, άλλων τεχνικών ζητημάτων ή για λόγους συντήρησης, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή στο σύνολο του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων της Εταιρείας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των.

 


Συνήθεις ερωτήσεις 2 : Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών - πληροφοριών. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων για τους ίδιους λόγους.

 

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Εταιρείας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 Η Εταιρεία δεν προτίθεται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία ανηλίκων.. Ωστόσο, σε περίπτωση παροχής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να ζητούν από την Εταιρεία τη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων από τα αρχεία της, αποστέλλοντας επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webmaster.lafarge@lafarge.gr. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαγραφή των στοιχείων ανηλίκων από τα αρχεία της.

Με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας από την πλοήγηση στον δικτυακό μας τόπο, είναι πιθανή η χρήση τεχνικών εντοπισμού. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και τροποποίησης τυχόν προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο. Τυχόν προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται προορίζονται για χρήση από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να διαθέσει προσωπικά δεδομένα χρηστών σε τρίτους, εκτός αν το ζητήσει ρητά ο ίδιος ο χρήστης. Η Εταιρεία διαγράφει τις διευθύνσεις IP των χρηστών έξι μήνες μετά την τελευταία τους επίσκεψη στον δικτυακό χώρο.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.lafarge.gr δημιουργείται ένα αρχείο τύπου «cookie». Τα αρχεία τύπου «cookie» καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο δικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφθήκατε, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας κ.λπ.) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο. Το αρχείο «cookie» παραμένει στον υπολογιστή σας για διάστημα 30 λεπτών. Μπορείτε να αποκλείσετε τα αρχεία «cookie» τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, από το μενού Εργαλεία / Προτιμήσεις στον Microsoft Internet Explorer 6).

 


Συνήθεις ερωτήσεις 3 : Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων από την χρήση αυτών, καθώς όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Εταιρείας (email: info@lafarge.gr Τηλ: 210 2898498, fax: 210 2819251), η οποία και θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον ο χρήστης δικαιούται να τις λάβει.

 

Τα περιεχόμενα των σελίδων παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα.

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.


Συνήθεις ερωτήσεις 4 : Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας ή άλλων εταιριών του Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί" (download), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από η Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.lafarge.com δεδομένων που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων, την εμφάνιση ή την οργάνωση του δικτυακού τόπου ή των έργων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 


Συνήθεις ερωτήσεις 5 : "Δεσμοί" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

 

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρίσεων (banners). Κάθε παραπομπή γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών / χρηστών των σελίδων της Εταιρείας με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης. Συνεπώς για υπεύθυνη πληροφόρηση και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Συνήθεις ερωτήσεις 6 : Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων της Εταιρείας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Για κάθε διαφορά από τη χρήση των σελίδων, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


  • Σελιδοδείκτης

Έγκαιρη ενημέρωση

RSS συνδρομές για να λαμβάνετε έγκαιρα ενημέρωση από το website.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.