Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Εταιρική διακυβέρνηση

Υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η οργανωτική δομή της περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με έξι μέλη, από τα οποία το μόνο εκτελεστικό μέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται η Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τρία μη εκτελεστικά μέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα.    

 

Υπεύθυνος για τη διοίκηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτός έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργική διαχείριση και την απόδοση της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο της ανάθεσης καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο και των αρμοδιοτήτων βάσει του νόμου.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται εννεαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση της λειτουργίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Αυτή είναι υπεύθυνη για την:

 

  • Εξέταση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και διασφάλιση ότι οι προτάσεις βελτίωσης εφαρμόζονται από τη διοίκηση
  • Διασφάλιση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Διαφάνεια

Η εταιρεία έχει επίσης υιοθετήσει τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας. Συστήματα όπως, χάρτα δικαιωμάτων και ευθυνών, διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και εργαλεία σύνταξης και υποβολής αναφορών, διαμορφώνουν ένα στιβαρό περιβάλλον εσωτερικών ελέγχων.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας υποστηρίζει και συμπληρώνει τις Αρχές. Συνάδει με τον παγκόσμιο κώδικα του ομίλου LafargeHolcim, αλλά αντικατοπτρίζει τις συνθήκες και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο κώδικας συντάχθηκε και διανεμήθηκε στους εργαζόμενους της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2015.

 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας προβλέπει πρότυπα συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα.

Εκπαίδευση ομάδων

Εκπαίδευση ομάδων

Εκπαίδευση

Το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ολοκληρώθηκε το 2011. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 και περιλαμβάνει μια ολοήμερη συνεδρία ενημέρωσης, συζήτησης και μελέτης περιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανόηση του κώδικα και των συνεπειών του. Το επόμενο στάδιο, που θα εφαρμοστεί τα επόμενα δύο χρόνια είναι σε φάση σχεδιασμού. Σε αυτό θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές, προσαρμοσμένες κατάλληλα στο κοινό-στόχο.

Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

 Η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει θέσει την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς πολύ υψηλά στις προτεραιότητές της. Διαθέτει πολιτική κατά της διαφθοράς, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της οποίας ελέγχονται κάθε χρόνο. Από το 2005, οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μια τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά περιστατικών που σχετίζονται με διαφθορά.

Ανταγωνισμός

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ακολουθεί την πολιτική συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού που ισχύει σε ολόκληρο τον Όμιλο Lafarge. Για την υλοποίησή του σε κάθε χώρα έχει συσταθεί ένα δίκτυο που περιλαμβάνει άτομα ειδικά επιφορτισμένα με την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις διεξάγεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς ως εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί προσομοιώσεις αληθινών περιστατικών ή αληθοφανών καταστάσεων για να αυξήσει την κατανόηση του θέματος από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

 

Στόχος Αειφορίας του Ομίλου Lafarge είναι το σύνολο των σημαντικών επιχειρηματικών μονάδων να έχει ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωσή του με την πολιτική μέχρι το 2010. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει ήδη ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή της.

  • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.