Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία 30/11/2015

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2015 του Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 179.708 χιλιάδες Ευρώ για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, για την ίδια περίοδο του 2015, ανήλθε σε 160.232 χιλιάδες Ευρώ, αυξημένος κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

Χιλιάδες  €

Εννεάμ. 2015

Εννεαμ. 2014

%

Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής Πωλήσεις

179.708

177.256

+1,4%

Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής EBITDA

10.371

9.281

 

Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής Ζημιές Μετά από Φόρους

(9.512)

(15.116)

 

 

Ο Όμιλος παρουσίασε καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9.512 χιλιάδες Ευρώ την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 15.116 χιλιάδων Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε 31.974 χιλιάδες Ευρώ την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 5.401 χιλιάδων Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας επηρεάστηκαν σημαντικά από τη ζημία απομείωσης της συμμετοχής της Εταιρίας στην ενοποιούμενη θυγατρική LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., ύψους 31.486 χιλιάδων Ευρώ.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες αντιστάθμισαν τη μείωση στην εγχώρια αγορά. Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και οι πρόσφατες Εθνικές εκλογές επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου, ειδικά κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους

 

Το εννεάμηνο του 2015 συνεχίστηκε η προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση του μεικτού και καθαρού κέρδους.

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.