Ποιοι Είμαστε
  • Σελιδοδείκτης
Σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους

Διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους

Είναι σημαντικό για την ΑΓΕΤ Ηρακλής οι σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους να βασίζονται στο διάλογο και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο διάλογος μαζί τους είναι προς όφελος τόσο των τοπικών κοινωνών, όπου η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα όσο και για την ίδια.

Πρωταρχικός στόχος αειφορίας για την ΑΓΕΤ Ηρακλής

Είναι σημαντικό για την εταιρεία οι σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους να βασίζονται στο διάλογο και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο διάλογος μαζί τους είναι προς όφελος τόσο των τοπικών κοινωνών, όπου η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει δραστηριότητα όσο και για την ίδια την εταιρεία.

 

Για αυτό και παράλληλα με θέματα όπως υγεία και ασφάλεια ή περιβαλλοντική απόδοση, έχει θέσει τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ως έναν από τους Στόχους Αειφορίας. Ο στόχος αυτός αφορά στην εκπαίδευση των διοικητικών ομάδων των εργοστασίων και την υποστήριξή τους για την ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδίου δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: αναγνώριση και καταγραφή των κοινωνικών εταίρων, καθιέρωση ενός συστήματος λήψης και διαχείρισης σχολίων ή παραπόνων, ανάπτυξη μιας δομημένης διαδικασίας διαλόγου και διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.

 

Το σχέδιο αποκαλείται τοπικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής και εφαρμόστηκε το 2009 σε όλα τα εργοστάσια εκπληρώνοντας τη σχετική δέσμευση ως προς τους στόχους αειφορίας. Η προσέγγιση αυτή θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Τοπικά προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής

Κάθε εγκατάσταση αναπτύσσει το δικό της Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής, δηλαδή ένα ετήσιο σχέδιο που εστιάζει αποκλειστικά στο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Το πρόγραμμα εμπλέκει όλη τη διοικητική ομάδα της εγκατάστασης και τα διευθυντικά στελέχη αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για την υλοποίησή του. Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής είναι σχετικά νέα και συνεπώς, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών ενεργειών εξασφαλίζεται η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων.

 

Η διαδικασία αυτή αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές από ολόκληρο τον Όμιλο Lafarge ως προς τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Παρέχει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία, ώστε να διασφαλίζεται διαρκής βελτίωση των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αναγνώριση κοινωνικών εταίρων

Η διαδικασία διαλόγου απαιτεί προηγουμένως την ακριβή αναγνώριση των κοινωνικών εταίρων κάθε εγκατάστασης και του είδους της σχέσης τους με την εγκατάσταση. Οι τοπικές διοικητικές ομάδες αποτυπώνουν τους κοινωνικούς τους εταίρους σε ετήσια βάση και καταγράφουν τις κύριες ανησυχίες και προσδοκίες τους, προκειμένου να συντάξουν το Πρόγραμμα Κοινωνικής Συμμετοχής, με συγκεκριμένες, μετρήσιμες και χρονικά προσδιορισμένες ενέργειες.

 

Ως αποτέλεσμα, η εγκατάσταση παύει να ανταποκρίνεται απλώς σε αιτήματα, ενέργειες και επικρίσεις των κοινωνικών εταίρων και ενεργεί προνοητικά.  Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας και κρατά τους κοινωνικούς εταίρους ενήμερους για σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την εγκατάσταση ή τους παρέχει ευκαιρίες επίσκεψης στην εγκατάσταση, ώστε να κατανοούν καλύτερα ό,τι συμβαίνει εκεί.

 

Τα Προγράμματα Κοινωνικής Συμμετοχής επανεξετάζονται σε τριμηνιαία βάση, ώστε να ελέγχεται η πορεία των ενεργειών και να αναθεωρούνται.  Αυτό αποτελεί κυρίως ευθύνη του διευθυντή της εγκατάστασης, αλλά εμπλέκει ολόκληρη την ομάδα.  Όλοι οι διευθυντές εργοστασίων εποπτεύουν την εφαρμογή του προγράμματος, που αποτελεί και ένα από τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσής τους.

Εργοστάσιο Βόλου: ξενάγηση κατά την εγκατάσταση υβριδικού φί

Εργοστάσιο Βόλου: ξενάγηση κατά την εγκατάσταση υβριδικού φίλτρου

Ενημέρωση κοινωνικών εταίρων και καθιέρωση διαδικασίας διαβούλευσης

Επιδιώκοντας να βελτιωθεί η επαφή με τους κοινωνικούς μας εταίρους, η εταιρεία καθιερώνει μια δομημένη διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές κοινότητες.

 

Στο εργοστάσιο του Βόλου η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη. Η διοίκηση του εργοστασίου με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων συμμετείχαν στην επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης της οποίας προέδρευε ο Νομάρχης Μαγνησίας. Η επιτροπή συνεδρίαζε μία φορά το τρίμηνο. Το Μάρτιο 2011 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του εργοστασίου, η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της πόλης στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

 

Στο Μηλάκι, η πρωτοβουλία για τη διαδικασία διαβούλευσης ανακοινώθηκε από το εργοστάσιο κατά την Ημέρα Ανοικτής Ενημέρωσης, τον Οκτώβριο 2009. Στην πρώτη συνάντηση, που οργανώθηκε στις 22 Ιουλίου 2010 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών περιβαλλοντικών συλλόγων και οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων, εκπαιδευτικής και ιατρικής κοινότητας. Από τη μεριά του εργοστασίου συμμετείχαν ο Διευθυντής Εργοστασίου και μέλη της διοικητικής ομάδας.

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την επίτευξη των Στόχων Αειφορίας ως προς τους κοινωνικούς εταίρους, η ΑΓΕΤ Ηρακλής στοχεύει να έχει καθιερώσει διαδικασία διαβούλευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις μέχρι το 2012.

Συνάντηση διαβούλευσης στο εργοστάσιο Βόλου

Συνάντηση διαβούλευσης στο εργοστάσιο Βόλου

Προσκαλώντας την τοπική κοινωνία στα εργοστάσια

Οι γείτονες και κοινωνικοί εταίροι της εταιρείας πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν τι ακριβώς συμβαίνει στις εγκαταστάσεις: τι παράγουν, ποιες διεργασίες απαιτούνται, πώς λειτουργεί... Απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές αλλά και πλήρη εικόνα μπορούν να αποκτήσουν μόνο εφόσον τους δίνει ευκαιρίες η εταιρεία να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις και να ξεναγούνται σε όλους τους χώρους. Η παροχή τέτοιων ευκαιριών αποτελεί ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο κάθε τοπικού Προγράμματος Κοινωνικής Συμμετοχής. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους, τα τρία εργοστάσια δημιουργούν ευκαιρίες για επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινωνικών εταίρων στις εγκαταστάσεις τους.

Επίσκεψη κοινωνικών εταίρων στο εργοστάσιο Μηλακίου

Επίσκεψη κοινωνικών εταίρων στο εργοστάσιο Μηλακίου

Σύστημα διαχείρισης τοπικών παρατηρήσεων / παραπόνων

Ένα από τα θέματα που προέκυψαν κατά την εκπαίδευση των διοικητικών ομάδων ήταν η μη ενιαία προσέγγιση των εργοστασίων ως προς τη διαχείριση παρατηρήσεων ή παραπόνων από την τοπική κοινωνία. Ως αποτέλεσμα καθιερώθηκε ένα κοινό σύστημα στα εργοστάσια, σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται και απαντώνται όλα τα σχόλια ή παράπονα. Από πλευράς εργοστασίου, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο μας και στο έντυπο υλικό των εγκαταστάσεων. Το σύστημα διαχείρισης παραπόνων αποτελεί έναν συστηματικό τρόπο παρακολούθησης και καταμέτρησης των παραπόνων σχετικά το εργοστάσιο, αλλά και ανταπόκρισης σε αυτά.

 

Συστήματα διαχείρισης παρατηρήσεων / παραπόνων εφαρμόζονται επίσης στα κέντρα διανομής και τα λατομεία.

  • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.