Εργοστάσια τσιμέντου
  • Σελιδοδείκτης
Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο Βόλου είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο της εταιρείας και μία από τις πιο σημαντικές μονάδες της Lafarge, με δυναμικότητα πάνω από 3,2 εκατ. τόνους. Με ιστορία από το 1924, το εργοστάσιο βρίσκεται 4 χλμ. από την πόλη του Βόλου.

 

Η γειτνίαση του με τον αστικό ιστό επιβάλλει στο εργοστάσιο να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στην τοπική κοινωνία. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ο αυστηρός έλεγχος και η ευελιξία της παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να παράγει διάφορους τύπους χύδην και σακευμένου τσιμέντου, όπως είναι τα επώνυμα προϊόντα Βasis, τσιμέντο υψηλής αντοχής και Αthlos, τσιμέντο τοιχοποιίας και γενικών οικοδομικών χρήσεων.

Χρονικά Ορόσημα

1924: Ιδρύεται εργοστάσιο τσιμέντου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΟΣ, με ετήσια παραγωγική δυνατότητα τους 15.000 τόνους.

1929: Συγχωνεύεται με την εταιρία ΑΓΕΤ Ηρακλής.

1952: Εγκαθίσταται η δεύτερη περιστροφική κάμινος και αυξάνεται η ετήσια παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου.

1971: To εργοστάσιο αποκτά νέα ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και η παραγωγική του δυνατότητα ανέρχεται σε 2 εκατ. τόνους ετησίως.

1976: To εργοστάσιο διπλασιάζει τη δυναμικότητά του, καθώς εγκαθιστά νέα γραμμή παραγωγής.

2008: Ξεκινάει η παραγωγή του ΒasisTM, τσιμέντου υψηλής αντοχής και στη συνέχεια του ΑthlosTM, τσιμέντου τοιχοποιίας και γενικών οικοδομικών χρήσεων.

2009: Εγκαινιάζονται τα πρώτα έργα του προγράμματος αναβάθμισης του εργοστασίου 2007 - 15 όπως η λειτουργία υβριδικού φίλτρου στη μονάδα παραγωγής Κ1, καθώς και η χρήση φυσικού αερίου στην προθέρμανση των μονάδων.

Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το εργοστάσιο του Βόλου εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση του εργοστασίου και των ανθρώπων του είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη βιώσιμη ανάπτυξη Στόχοι Αειφορίας 2012.

 

Οι δράσεις του εργοστασίου επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μέσω του ελέγχου των εκπομπών και της καλής διαχείρισης των λατομείων και  τη διασφάλιση λειτουργίας σύμφωνης με την αειφόρο ανάπτυξη.

Υγεία και Ασφάλεια: απόλυτη προτεραιότητα

H Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν για την ΑΓΕΤ Ηρακλής θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006, εφαρμόζεται η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του ομίλου Lafarge, με στόχο τα μηδέν ατυχήματα.

 

Το εργοστάσιο Βόλου, με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο. Η συνεχής βελτίωση του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εφαρμόζονται μέτρα, που αφορούν σε μέσα ατομικής προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012, το εργοστάσιο Βόλου υλοποιεί πρόγραμμα δράσης με προτεραιότητα το περιβάλλον και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως έργα και ενέργειες για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, τη διατήρηση φυσικών πόρων και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

 

Για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και την εξοικονόμηση και σταδιακή αντικατάσταση μη ανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων το εργοστάσιο Βόλου χρησιμοποιεί βιομάζα, από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών βαμβακιού και καλαμποκιού της περιοχής Θεσσαλίας. Επίσης, στο μίγμα καυσίμων του εργοστασίου έχει προστεθεί η χρήση φυσικού αερίου στην προθέρμανση των μονάδων παραγωγής τσιμέντου.

 

Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης το εργοστάσιο εγκαθιστά υβριδικά φίλτρα, τα οποία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σημερινών προδιαγραφών για τη βιομηχανία. Ξεκινώντας από τη μονάδα Κ1, τα υβριδικά φίλτρα αναμένεται να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές σκόνης του εργοστασίου. H απόδοση τους είναι ανεξάρτητη από συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς παράγοντες.

 

To εργοστάσιο Βόλου προχώρησε με αντικατάσταση υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούσε στην ψύξη των μηχανημάτων του με επεξεργασμένο νερό από γειτονική βιομηχανία αναψυκτικών, η οποία παύει να απορρίπτει την αντίστοιχη ποσότητα. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η κατανάλωση φυσικών πόρων και προστατεύεται το περιβάλλον. Η αειφόρος αυτή πρακτική είναι τυπικό παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης, κατά την οποία ένα βιομηχανικό απόβλητο μιας εταιρείας αξιοποιείται στις βιομηχανικές διεργασίες μιας άλλης εταιρείας.

Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το εργοστάσιο Βόλου ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004 του ΕΛΟΤ που αφορά στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών για το 2011: «Στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας, οι προτεραιότητες του εργοστασίου έχουν αλλάξει και από τη μεγιστοποίηση της παραγωγής στοχεύουν πλέον στον έλεγχο των εκπομπών. Το εργοστάσιο παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές του και την κατανάλωση ενέργειας, τα ελέγχει αποτελεσματικά και θέτει στόχους και περιβαλλοντικά προγράμματα για την περαιτέρω μείωσή τους».

Αποκατάσταση λατομείων

Το εργοστάσιο Βόλου διαθέτει τέσσερα λατομεία στην περιοχή του Βόλου: στον Πλάτανο για ασβεστόλιθο, στο Σέσκλο για άργιλο, στην Ανάβρα για κερατόλιθο και στην περιοχή Σωρού για σχίστη. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο σκοπός είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση. Στο ιδιόκτητο φυτώριο καλλιεργούνται 20.000 δένδρα ετησίως, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των λατομείων.

Απολίθωμα κρανίου αντιλόπης στο λατομείο Σέσκλου

Απολίθωμα κρανίου αντιλόπης στο λατομείο Σέσκλου

Τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση

Όλα τα στάδια της παραγωγής απαιτούν τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Με συνεχή και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης διασφαλίζεται η εξέλιξη του προσωπικού και η περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων.

 

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευμένοι χειριστές επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία. Γίνεται  συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής απόδοσης του εργοστασίου. Οι εκπομπές σκόνης και αερίων καταμετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας και δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης επέμβασης.

Υψηλός ποιοτικός έλεγχος

Το εργοστάσιο Βόλου ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και οι τύποι τσιμέντου που παράγει είναι πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1.

 

Το εργαστήριο του εργοστασίου μετά την επιτυχία του 2008 που κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ 171 εργαστηρίων της Lafarge, το 2009 κατέλαβε την τρίτη θέση με δείκτη LAI 100% ανάμεσα σε 213 επιχειρηματικές μονάδες. Ο δείκτης απόδοσης LAI (Lab Accuracy Index) χαρακτηρίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία μεταξύ των εργαστηρίων.

Συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Το εργοστάσιο Βόλου με τη δραστηριότητά του συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

 

Την περίοδο 2004-8 έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 33,4 εκατ. ευρώ για εργασίες αναβάθμισης και έργα.

 

Διαθέτει κατά μέσο όρο ετησίως 26 εκατ. ευρώ σε μισθούς και αμοιβές προσωπικού.

 

Το σύνολο των μισθών, αμοιβών προσωπικού, προμηθειών και φόρων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 56,5 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το εργοστάσιο Βόλου ενδιαφέρεται για τις ερωτήσεις, απόψεις και προτάσεις σας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του εργοστασίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον

 

Διευθυντή Τοπικής Ανάπτυξης, Νίκο Παπαευσταθίου

Τηλ: +30 24210 98306

E-mail: nikos.papaefstathiou@lafarge.com

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.