Εργοστάσια τσιμέντου
  • Σελιδοδείκτης
Εργοστάσιο Μηλακίου

Το εργοστάσιο Μηλακίου βρίσκεται κοντά στο Αλιβέρι, στη Νότια Εύβοια. Ιδρύθηκε το 1982 και είναι το πιο σύγχρονο από τα εργοστάσια της ΑΓΕΤ Ηρακλής, με παραγωγική δυνατότητα 2,2 εκατ. τόνων τσιμέντου ετησίως.

 

Ο σχεδιασμός της γραμμής παραγωγής του και η σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται για τον έλεγχο των διεργασιών, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν, έδωσαν στο εργοστάσιο Μηλακίου τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις για τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών στη διεθνή αγορά.

Εργοστάσιο Μηλακίου ΑΓΕΤ Ηρακλής

Εργοστάσιο Μηλακίου ΑΓΕΤ Ηρακλής

Χρονικά ορόσημα

1982: Ξεκινάει η λειτουργία του εργοστασίου

1983: Ξεκινάει η καθετοποιημένη παραγωγή τσιμέντου

1998: Παραγωγικές επενδύσεις για τον πλήρη αυτοματισμό της παραγωγής

2001: Αναβάθμιση συστήματος καύσης

2003: Καλυμμένη αποθήκη προ-ομογενοποίησης πρώτων υλών

2007: Εγκατάσταση φίλτρου υβριδικής τεχνολογίας στη μονάδα παραγωγής, για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης

2007: Αυτόματος αναλυτής εκπομπών συνεχούς ροής, για την συνεχή καταγραφή των εκπομπών 

2007: Κατασκευή νέου σιλό αποθήκευσης κλίνκερ με αυτόματο σύστημα διακίνησης, για την  κατάργηση της υπαίθριας αποθήκευσης και τη μείωση της διάχυτης σκόνης

2008: Έργα υποδομής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης λιμανιού του εργοστασίου για τον περιορισμό διάχυτης σκόνης

2008: Αντιρρυπαντικό σύστημα για τη μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου

Αναβάθμιση και συνεχής βελτίωση

Το εργοστάσιο του Μηλακίου εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση του εργοστασίου και των ανθρώπων του είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος Στόχοι Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δράσεις του εργοστασίου επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου, μέσω του ελέγχου των εκπομπών, της ορθής διαχείρισης των λατομείων, και τη διασφάλιση λειτουργίας σύμφωνης με την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Υβριδικό φίλτρο

Υβριδικό φίλτρο

Υγεία και Ασφάλεια: Η απόλυτη προτεραιότητα

H Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν για την ΑΓΕΤ Ηρακλής θεμελιώδεις αξίες και βασικές προτεραιότητες σε κάθε δραστηριότητα. Από το 2006, εφαρμόζεται στο εργοστάσιο Μηλακίου, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, και η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του ομίλου Lafarge, με στόχο μηδενικά ατυχήματα.

 

Η συνεχής βελτίωση του εργοστασίου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια κοινής συνείδησης και ασφαλούς συμπεριφοράς. Περισσότερες από 3.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως είναι αφιερωμένες στην Υγεία και Ασφάλεια, σε σύνολο 7.300 ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων του εργοστασίου στο Μηλάκι. 

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής, το εργοστάσιο Μηλακίου υλοποιεί πρόγραμμα δράσης που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη βελτίωση και ανταπόκριση του εργοστασίου σε προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας. Πέρα από το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012, το εργοστάσιο Μηλακίου εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωγραφικής του θέσης (γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή) και τη  γεωμορφολογία της (άνεμοι, υψομετρική διαφορά μεταξύ του εργοστασίου και της κοινότητας του Μηλακίου), για τον έλεγχο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών του.

 

Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης, το εργοστάσιο εγκατέστησε το 2007 φίλτρο υβριδικής τεχνολογίας στη μονάδα παραγωγής, το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για την τσιμεντοβιομηχανία. Το υβριδικό φίλτρο ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης από την καμινάδα και έχει απόδοση ανεξάρτητη από συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς παράγοντες.

Για τη συνεχή καταγραφή των εκπομπών εγκαταστάθηκε αυτόματος αναλυτής εκπομπών συνεχούς ροής. 

 

Το εργοστάσιο ακολουθεί ευρύ πρόγραμμα μέτρων για τη μείωση της διάχυτης σκόνης σε όλο το φάσμα των διεργασιών διακίνησης, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. Ο ασβεστόλιθος μεταφέρεται από το λατομείο στο εργοστάσιο με κλειστό ταινιόδρομο και αποθηκεύεται σε σιλό χωρητικότητας 50.000 τόνων. Η προ-ομογενοποίηση των πρώτων υλών γίνεται σε κλειστή αποθήκη, χωρητικότητας  30.000 τόνων, που κατασκευάστηκε το 2003. Από την κάμινο, το κλίνκερ μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε σιλό αποθήκευσης με σύστημα αυτόματης διακίνησης. Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2008 στο λιμάνι του εργοστασίου μείωσαν τη διάχυτη σκόνη κατά τη διακίνηση του τελικού προϊόντος.

 

Έχει, επίσης εκπονηθεί ειδική μελέτη για την κατασκευή ανεμοφρακτών στην αποθήκη στερεών καυσίμων, έργο που συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών διάχυτης σκόνης.

Σιλό κλίνκερ

Σιλό κλίνκερ

Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Αξιοποιώντας τη θέση του και τη μικρή απόσταση από τη θάλασσα, το εργοστάσιο κατασκεύασε Μονάδα Αφαλάτωσης, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2010. Αποτελεί επένδυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και είναι μία τεχνολογικά προηγμένη και αειφόρος μέθοδος για τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Με τη λειτουργία της, το εργοστάσιο Μηλακίου αντικαθιστά φρέσκο πόσιμο νερό με αφαλατωμένο θαλασσινό και καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες του σε νερό για άμεση χρήση στην παραγωγική. Ως αποτέλεσμα εξοικονομεί φυσικούς πόρους και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με το ΕΛΚΕΘΕ, παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα του θαλασσινού νερού και την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Το πρόγραμμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων καλύπτει τον πλήρη κύκλο προμήθειας και διάθεσης νερού μετά τη χρήση στο εργοστάσιο. Εκτός από τη Μονάδα Αφαλάτωσης, το εργοστάσιο έχει κατασκευάσει σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων και επιφανειακών υδάτων. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για τη διαβροχή των υπαίθριων σωρών υλικών, μέσω εκτεταμένου δικτύου κανονιών, τη διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης και το πότισμα των φυτών. Η ποσότητα των επιφανειακών υδάτων διέρχεται μέσω συστήματος επεξεργασίας και στη συνέχεια μετά τον καθαρισμό συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται για διαβροχές και ποτίσματα.

Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης εργοστασίου Μηλακίου

Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης εργοστασίου Μηλακίου

Αποκατάσταση λατομείων

Το εργοστάσιο Μηλακίου διαθέτει δύο λατομεία: στη περιοχή Μπογιατζάκι για ασβεστόλιθο και την περιοχή Κατακαλού Αλιβερίου για σχιστόλιθο.

 

Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα χώρο με βιοποικιλότητα  ανάλογη αυτής πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση. Για την αποκατάστασή των λατομείων του εργοστασίου φυτεύτηκαν περισσότερα από  200.000 δένδρα και θάμνοι της φυσικής χλωρίδας που υπάρχει στην περιοχή, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια με το φυσικό περιβάλλον και τις γειτονικές καλλιέργειες.

Τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση

Όλα τα στάδια της παραγωγής απαιτούν τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Το εργοστάσιο χαρακτηρίζεται από την πολύ υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία του προσωπικού του. Με συνεχή και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης διασφαλίζεται η εξέλιξη του προσωπικού και η περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευμένοι χειριστές επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία. Γίνεται συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής απόδοσης του εργοστασίου. Οι εκπομπές σκόνης και αερίων καταμετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας και δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης επέμβασης.

Υψηλός ποιοτικός έλεγχος

Το εργοστάσιο Μηλακίου ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και οι τύποι τσιμέντου που παράγει είναι πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1.

 

Το εργοστάσιο είναι επίσης πιστοποιημένο για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά  ISO 14001 και το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001.

Συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Το εργοστάσιο Μηλακίου με τη δραστηριότητά του συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

 

Την περίοδο 2004-8 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του εργοστασίου. 14,8 εκατ. ευρώ, ποσοστό 50% των επενδύσεων, αφορούν σε έργα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

 

Διαθέτει κατά μέσο όρο ετησίως 17 εκατ. ευρώ σε μισθούς και αμοιβές προσωπικού.

 

22 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως αφορούν σε αμοιβές, προμήθειες, φόρους, υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων ή χορηγίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το εργοστάσιο Μηλακίου ενδιαφέρεται για τις ερωτήσεις, απόψεις και προτάσεις σας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του εργοστασίου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον

 

Διευθυντή Τοπικής Ανάπτυξης, Νίκο Παπαευσταθίου

Τηλ: +30 22230 29120

Fax:+30 22230 29311

E-mail: nikos.papaefstathiou@lafarge.com

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.