Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Έκθεση αειφορίας

Η διαφάνεια είναι σημαντική για μας και πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί μας εταίροι εκτιμούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται ολοκληρωμένες και με σαφήνεια. Δεν είναι εύκολοι αυτοί οι στόχοι, αλλά προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Το περιεχόμενο της φετινής έκθεσης έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη μετάβαση σε μία ενιαία οργάνωση.

Έκθεση αειφορίας 2012

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 (για την περίοδο 1/1/2012 - 31/12/2012), αποτελεί την πέμπτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η Έκθεση Αειφορίας δημοσιεύεται ετησίως και καλύπτει τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα, στο σύνολό τους. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με θυγατρικές εξωτερικού, πιθανές κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Κατά τη διάρκεια του 2012 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα όρια και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Έκθεση. Σε περιπτώσεις όπου έχουν συμβεί αναθεωρήσεις, ειδική αναφορά έχει γίνει σε μονάδες, πίνακες ή διαγράμματα, καθώς και αποσαφήνιση του σκεπτικού για την αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, δομή ή την ιδιοκτησία της Εταιρίας, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο της έκθεσης για το έτος 2012.

 

Από τον Απρίλιο του 2012 η δραστηριότητα τσιμέντου (που περιλαμβάνει τη λειτουργία της θυγατρικής ΛΑΒΑ) και η δραστηριότητα των Αδρανών και Σκυροδέματος τέθηκαν υπό ενιαία οργάνωση. Αυτή είναι μια οργανωτική αλλαγή που λαμβάνει χώρα σε όλο τον Όμιλο Lafarge παγκοσμίως, χωρίς να επηρεάζει τη νομική δομή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, που παραμένει αμετάβλητη.

 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να βοηθήσουμε τους κοινωνικούς μας εταίρους να παρακολουθήσουν την πορεία μας κατά τη μετάβαση σε ενιαία οργάνωση, έχουμε συμπεριλάβει από την προηγούμενη έκθεση (δηλ. το 2011), όπου αυτό είναι δυνατό, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις αειφορίας των αδρανών και σκυροδέματος. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην τρέχουσα έκθεση, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα. Στα γραφήματα και πίνακες, ενώ συνεχίζει να παρουσιάζεται η επίδοση της δραστηριότητας τσιμέντου, περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι δυνατόν τα δεδομένα για τη δραστηριότητα αδρανών και σκυροδέματος για το 2011 και το 2012. Αυτό βοηθά εμάς και τους κοινωνικούς μας εταίρους στον καθορισμό της βάσης για την υποβολή ενοποιημένης έκθεσης στο μέλλον για αυτό που λειτουργεί ως ενιαίος οργανισμός στην Ελλάδα.

Μεθοδολογία έκθεσης

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες για την ΕΚΕ / Απολογισμών Αειφορίας του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI - G3.1). Η έκθεση του 2012 καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις των διεθνών Οδηγιών του GRI για το επίπεδο Α για τέταρτη συνεχή χρονιά.

GRI Επίπεδο Εφαρμογής Α

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Όλοι μας στη Lafarge δεσμευόμαστε στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς όλοι αναγνωρίζουμε τα οφέλη για την επιχείρηση. Θέλουμε να είμαστε μια ασφαλής βιομηχανία για τους εργαζομένους μας αλλά και για τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη κοινωνία.

 

Το 2012 αντιμετωπίσαμε περαιτέρω δυσκολίες στην αγορά καθώς σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά 29% (σε σύγκριση με το 2011) στην οικοδομική δραστηριότητα. Με υπευθυνότητα απέναντι στους κοινωνικούς μας εταίρους συνεχίσαμε να προσαρμόζουμε τη λειτουργία μας στις συνθήκες της αγοράς και να επενδύουμε στην αειφορία και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας.

 

Το πρόγραμμα αειφορίας μας κάνει περήφανη την εταιρία αλλά και τους ανθρώπους μας. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας στην αειφόρο ανάπτυξη στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της αγοράς και θα συνεχίσουμε να παράγουμε με ασφάλεια και να παρέχουμε προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τους πελάτες μας. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη συνεχή βελτίωση του οργανισμού μας και στο να συνεχίσουμε να έχουμε θετική συμβολή - οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική - με στόχο να κτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Οι παρατηρήσεις σας

Ο στόχος μας να γίνει η ΑΓΕΤ Ηρακλής μία πιο αειφόρος επιχείρηση είναι μία συνεχής δέσμευση, που περιλαμβάνει πολλές βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες. Καλωσορίζουμε τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών μας εταίρων σχετικά τις ενέργειες αυτές μέχρι σήμερα και όσες θα πρέπει να αναλάβουμε στο μέλλον.

 

Σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας μέσω της παρακάτω φόρμας ή στο info@lafarge.gr.   

Προηγούμενες εκδόσεις

Η έκθεση αειφορίας εστιάζει σε δραστηριότητες και θέματα του 2011. Μάθετε περισσότερα για τις προηγούμενες χρονιές:  

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 αποτελεί την πέμπτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2012. Το περιεχόμενο της διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ουσιώδη ζητήματα που εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών μας εταίρων, όπως μας τα εξέφρασαν οι ίδιοι.

Social Media