Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Έκθεση αειφορίας

Η διαφάνεια είναι σημαντική για μας και πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί μας εταίροι εκτιμούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται ολοκληρωμένες και με σαφήνεια. Δεν είναι εύκολοι αυτοί οι στόχοι, αλλά προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Το περιεχόμενο της φετινής έκθεσης έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη μετάβαση σε μία ενιαία οργάνωση.

Έκθεση αειφορίας 2013

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 (για την περίοδο 1/1/2013 - 31/12/2013), αποτελεί την έκτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η Έκθεση Αειφορίας δημοσιεύεται ετησίως και καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα, στο σύνολό τους. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με θυγατρικές εξωτερικού, πιθανές κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Κατά τη διάρκεια του 2013 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα όρια και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Έκθεση. Σε περιπτώσεις όπου έχουν συμβεί αναθεωρήσεις, ειδική αναφορά έχει γίνει σε μονάδες, πίνακες ή διαγράμματα, καθώς και αποσαφήνιση του σκεπτικού για την αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων . Επίσης, δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, δομή ή την ιδιοκτησία της εταιρείας, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο της έκθεσης για το έτος 2013. Σε περιπτώσεις όπου έχουν γίνει αναθεωρήσεις, γίνεται ειδική αναφορά σε ξεχωριστά τμήματα, πίνακες ή διαγράμματα.

 

Από τον Απρίλιο του 2012 η δραστηριότητα τσιμέντου (που περιλαμβάνει τη λειτουργία της θυγατρικής ΛΑΒΑ ) και η δραστηριότητα των Αδρανών και Σκυροδέματος τέθηκαν υπό ενιαία οργάνωση. Αυτή είναι μια οργανωτική αλλαγή που έλαβε χώρα σε όλο τον Όμιλο Lafarge παγκοσμίως, χωρίς να επηρεάζει τη νομική δομή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, που παραμένει αμετάβλητη. Πληροφορίες από τη θυγατρική μας ΛΑΒΑ στις προηγούμενες εκθέσεις περιλαμβάνονται σ τα στοιχεία της δραστηριότητας του τσιμέντου. Μετά από μια οργανωτική αλλαγή το 2013, η ΛΑΒΑ τέθηκε υπό ενιαία οργάνωση με τη δραστηριότητα των αδρανών και σκυροδέματος. Οι πίνακες και τα γραφήματα συνεχίζουν να δείχνουν τη δραστηριότητα του τσιμέντου και των αδρανών και σκυροδέματος που τώρα περιλαμβάνουν τη ΛΑΒΑ.

 

Το 2013 η δομή της παραγωγής τσιμέντου αναδιοργανώθηκε με την οριστική παύση λειτουργίας του εργοστασίου Χαλκίδας. Τα στοιχεία του εργοστασίου μέχρι την παύση λειτουργίας του συγκαταλέγονται στα στοιχεία απόδοσης 2013 του τσιμέντου.

Μεθοδολογία έκθεσης

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 της ΑΓΕΤ Ηρακλής συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες για την ΕΚΕ / Απολογισμών Αειφορίας του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI - G3.1). Η έκθεση του 2013 καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις των διεθνών Οδηγιών του GRI για το επίπεδο Α για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Ως επιτυχημένες αναγνωρίζονται οι εταιρείες όχι μόνον ως προς τις οικονομικές τους επιδόσεις, αλλά και σύμφωνα με την ικανότητά τους να δημιουργούν αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους τους με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτή υπήρξε πεποίθησή μας εδώ και πολλά χρόνια. Για εμάς, η αειφόρος ανάπτυξη εκτείνεται πέρα από τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση απλώς με τα πρότυπα και τη νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία και η ανάπτυξη μιας ηγετικής εταιρείας όπως η δική μας εξαρτάται από το αν έχει όραμα και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα δημιουργεί αξία και θα διαμορφώνει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία.

 

Το 2013 οι προσπάθειες μας προσανατολίστηκαν στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της απόδοσής μας και τη διαμόρφωση της βάσης για τους Στόχους Αειφορίας 2020. Η Υγεία και Ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Το 2013 συνεχίσαμε να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να έχουμε μόνιμα αποτελέσματα.

 

Το 2013 ανακοινώσαμε επίσης την αναδιοργάνωση της παραγωγικής μας δομής τσιμέντου, με την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου Χαλκίδας, που ήταν σε αδράνεια από το 2011 ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της δραστικής συρρίκνωσης της δραστηριότητας στις κύριες αγορές του. Ήταν μια δύσκολη απόφαση ως προς τον κοινωνικό της αντίκτυπο, αλλά αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ύφεση στον κατασκευαστικό τομέα και να στηριχθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και η αναπτυξιακή της πορεία.

 

Η συνεχής μας προσπάθεια για τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος μας και της ανταγωνιστικότητάς μας ως προς το κόστος ενέργειας σημείωσε επιτυχία στο τέλος του 2013, με τη χρήση υπολειμμάτων ανακύκλωσης ως δευτερεύων εναλλακτικό καύσιμο στο εργοστάσιό μας στο Μηλάκι. Ήταν ένα σημαντικό βήμα για το πρόγραμμα αειφορίας μας και παραμένει βασικός στόχος μεταξύ των Στόχων Αειφορίας 2020.

 

Το 2013 επίσης λάβαμε αναγνώριση για τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε στην αποκατάσταση λατομείων, καθώς και για την προσέγγισή μας στις αειφόρες προμήθειες στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

 

Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω κατά τη διαμόρφωση των Στόχων Αειφορίας 2020, που συνθέτουν τον ευρύτερο στόχο μας, που είναι η ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλη τη δραστηριότητά μας, δημιουργώντας μια καθαρά θετική συνεισφορά στην κοινωνία και τη φύση. Είμαστε αποφασισμένοι να το πράξουμε.

Οι παρατηρήσεις σας

Ο στόχος μας να γίνει η ΑΓΕΤ Ηρακλής μία πιο αειφόρος επιχείρηση είναι μία συνεχής δέσμευση, που περιλαμβάνει πολλές βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες. Καλωσορίζουμε τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών μας εταίρων σχετικά τις ενέργειες αυτές μέχρι σήμερα και όσες θα πρέπει να αναλάβουμε στο μέλλον.

 

Σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας μέσω της παρακάτω φόρμας ή στο info@lafarge.gr.   

Προηγούμενες εκδόσεις

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και την απόδοσή μας σε προηγούμενες χρονιές:  

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 αποτελεί την έκτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2013. Η έκθεση είναι επιπέδου εφαρμογής Α κατά GRI 3.1 και οργανώνεται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020.    

Social Media