Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Έκθεση αειφορίας

Η διαφάνεια είναι σημαντική για μας και πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί μας εταίροι εκτιμούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται ολοκληρωμένες και με σαφήνεια. Δεν είναι εύκολοι αυτοί οι στόχοι, αλλά προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Το περιεχόμενο της φετινής έκθεσης έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη μετάβαση σε μία ενιαία οργάνωση.

Έκθεση αειφορίας 2014

Η Έκθεση Αειφορίας 2014 (για την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014), αποτελεί την έβδομη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η Έκθεση Αειφορίας δημοσιεύεται ετησίως και καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα, στο σύνολό τους. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με θυγατρικές εξωτερικού, πιθανές κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Κατά τη διάρκεια του 2014 δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα όρια και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Έκθεση. Σε περιπτώσεις όπου έχουν συμβεί αναθεωρήσεις, ειδική αναφορά έχει γίνει σε μονάδες, πίνακες ή διαγράμματα, καθώς και αποσαφήνιση του σκεπτικού για την αναθεώρηση των σχετικών στοιχείων . Επίσης, δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, δομή ή την ιδιοκτησία της εταιρείας, που να επηρεάζουν το περιεχόμενο της έκθεσης για το έτος 2014. Σε περιπτώσεις όπου έχουν γίνει αναθεωρήσεις, γίνεται ειδική αναφορά σε ξεχωριστά τμήματα, πίνακες ή διαγράμματα.

 

Μεθοδολογία έκθεσης

Η Έκθεση Αειφορίας 2014 έχει συνταχθεί κατά τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI-G4. Συγκεκριμένα η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει επιλέξει τις Εκτενείς ("in accordance" option comprehensive) Kατευθυντήριες Οδηγίες του προτύπου Global Reporting Initiative GRI-G4.

Οι παρατηρήσεις σας

Ο στόχος μας να γίνει η ΑΓΕΤ Ηρακλής μία πιο αειφόρος επιχείρηση είναι μία συνεχής δέσμευση, που περιλαμβάνει πολλές βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες. Καλωσορίζουμε τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών μας εταίρων σχετικά τις ενέργειες αυτές μέχρι σήμερα και όσες θα πρέπει να αναλάβουμε στο μέλλον.

 

Σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας μέσω της παρακάτω φόρμας ή στο info@lafarge.gr.   

Προηγούμενες εκδόσεις

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και την απόδοσή μας σε προηγούμενες χρονιές:  

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.