Προτεραιότητες
 • Σελιδοδείκτης
Προστασία βιοποικιλότητας

Σημαντική δραστηριότητά μας είναι εξόρυξη πρώτων υλών από τα λατομεία για τα προϊόντα μας. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση.

Σύστημα διαχείρισης βιοποικιλότητας

Η Lafarge έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιοποικιλότητας σε συνεργασία με το WWF. Αυτό περιλαμβάνει:

 • συγκεκριμένη μεθοδολογία,
 • εργαλεία για την αξιολόγηση των προκλήσεων του λατομείου,
 • προγράμματα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

 

Ο στόχος της Lafarge είναι να συνεργάζεται με τοπικούς εμπειρογνώμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη δημιουργία προγραμμάτων βιοποικιλότητας για όλες τις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές ή που παρουσιάζουν πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης για την άγρια χλωρίδα και πανίδα​​.

 

Εδώ και πολλές δεκαετίες εφαρμόζονται από τον όμιλο τεχνικές που διασφαλίζουν ότι τα λατομεία επιλέγονται, σχεδιάζονται και αποκαθίστανται βάσει των πιο αυστηρών προτύπων. Μερικά από τα λατομεία αυτά είναι σήμερα οικολογικά πάρκα, αγροκτήματα ή δάση χάρη στις δεξιότητες και στην εμπειρία των ανθρώπων της Lafarge.

 

Το πλάνο αποκατάστασης των λατομείων σε κάθε μονάδα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξής παραμέτρους: περιβαλλοντικές ιδιομορφίες όπως βιοποικιλότητα, νερό, έδαφος, τοπογραφία, υπάρχουσα νομοθεσία όπως εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, απόψεις των κοινωνικών εταίρων (ιδιοκτητών ακινήτου, γειτόνων, τοπικών αρχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων).

 

Σε συνεργασία με τη WWF, η Lafarge έχει επίσης αναπτύξει ένα δείκτη βιοποικιλότητας για να παρακολουθεί και καταγράφει οικολογικές μεταβολές σε λατομεία και εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν:

 • τη σπανιότητα των ειδών που εντοπίστηκαν,
 • την επιφάνεια εδάφους του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Ανάλογα με τη βαθμολογία καθορίζονται προγράμματα δράσης.

 

Το 2010:

 • 94% των λατομείων ελέγχονται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια WWF
 • 84,5% των λατομείων έχει σχέδιο αποκατάστασης
 • 47% των λατομείων που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές έχουν ένα πρόγραμμα βιοποικιλότητας.
Επιθεώρηση Βιοποικιλότητας

Επιθεώρηση Βιοποικιλότητας

Πλάνο αποκατάστασης

Η διαδικασία του πλάνου αποκατάστασης σε κάθε λατομείο περιλαμβάνει πέντε στάδια:

1. Προσδιορισμός του σκοπού της αποκατάστασης

2. Προσδιορισμός των δεικτών και των στόχων

3. Προσδιορισμός του υπεύθυνου που θα παρακολουθεί του δείκτες και με ποιο τρόπο

4. Καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων

5. Χρήση της πληροφορίας για βελτίωση και σύνταξη αναφοράς

Η αποκατάσταση μπορεί να έχει τέσσερις μορφές

 • Επιστροφή στην αρχική χλωρίδα και πανίδα
 • Δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος με τεχνητές λίμνες, γκρεμούς αλλά διαφορετικό από την προηγούμενη κατάσταση,
 • Δημιουργία ενός παραγωγικού φυσικού περιβάλλοντος με καλλιεργήσιμη γη, εμπορική δασοκομία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.
 • Χώρος αναψυχής με πάρκα, αθλητικούς χώρους κ.ά. Ο χώρος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά από τη γειτονική κοινότητα.

Λατομεία και βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής διαθέτει ένδεκα ενεργά λατομεία από ένα σύνολο δεκατριών, για την εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσιά της. Η θυγατρική εταιρεία ΛΑΒΑ διαχειρίζεται τρία λατομεία ελαφρόπετρας, γύψου και ποζολάνης. Αρχή της εταιρείας είναι ότι οφείλει να λειτουργεί υπεύθυνα τα λατομεία με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το 2009 συστηματοποιήθηκε η δέσμευσή της με δύο από τους Στόχους Αειφορίας.

 

Σχέδιο αποκατάστασης

Ο πρώτος στόχος, ο οποίος έχει επιτευχθεί, σχετίζεται με την αποκατάσταση των λατομείων μετά τη χρήση: μέχρι το 2010, το 100% των λατομείων να έχει σχέδιο αποκατάστασης σύμφωνο με τα αυστηρά πρότυπα του Ομίλου Lafarge. Πέρα από το σχέδιο αποκατάστασης λατομείου που κατατίθεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Lafarge για την αποκατάσταση της περιοχής λατομείου. Το 2011 η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση των σχεδίων αποκατάστασης που εκπονήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρονιές.

 

Δράση ως προς τη βιοποικιλότητα

Ο δεύτερος στόχος αφορά στη βιοποικιλότητα και είναι διττός: να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος όλων των λατομείων μέχρι το 2010 (επιτεύχθηκε), ως προς τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από τη WWF International. Σε όσα λατομεία υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα βιοποικιλότητας μέχρι το 2012 (σε εξέλιξη).

 

Οι γνώσεις, η αξιολόγηση και η διαχείριση αποτελούν τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας για τη βιοποικιλότητα. Ειδικότερα στους Στόχους Αειφορίας 2012 περιλαμβάνονται: έλεγχος όλων των ενεργών λατομείων, ώστε να αξιολογηθεί η σημασία τους ως προς τη διατήρηση ειδών, ανάπτυξη προγραμμάτων βιοποικιλότητας ανά εγκατάσταση για όλες τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα των δύο αυτών βημάτων ενσωματώνονται στα υπάρχοντα σχέδια αποκατάστασης για κάθε λατομείο.

 

Το 2009 η εταιρεία ολοκλήρωσε τον έλεγχο και διαθέτοντας πλήρη αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στα λατομεία της, προχωρά με την κατάρτιση προγράμματος που θα της επιτρέψει να επιτύχει το δεύτερος μέρος του Στόχου της. Ειδικότερα, η μελέτη για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα λατομεία της Αγριάς και της Ανάβρας στο Βόλο θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2012 και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα σχέδια δράσης.  

Λατομείο ασβεστόλιθου, Αλμυρός Μαγνησίας

Λατομείο στη Μήλο

Η αποκατάσταση του λατομείου στη Μήλο δεν αποτελεί πρόκληση μόνο εξαιτίας των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών του νησιού, αλλά και επειδή βρίσκεται σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή (δίκτυο ΝΑΤURA) και κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Τα είδη που προστατεύονται είναι η οχιά της Μήλου (Vipera scwheizeri) και το απειλούμενο είδος της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus). Η λειτουργία του λατομείου και τα σχέδια αποκατάστασης λαμβάνουν υπόψη τους την ευαισθησία της περιοχής.

 

Λατομείο στο Σέσκλο

Το λατομείο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Σέσκλο, στη Μαγνησία, λειτουργεί από το 1960. Το 1971 ήρθαν στο φως απολιθώματα μεγάλων θηλαστικών της ανωπλειοκαινικής περιόδου, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο μελετών. Έκτοτε, η επί σειρά ετών καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και, στη συνέχεια, με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας έχει αποφέρει καρπούς στη διερεύνηση της πανίδας της περιοχής εκατομμύρια χρόνια πριν, φέρνοντας στο φως απολιθώματα ζώων που ζούσαν κάποτε στην περιοχή, ορισμένα από τα οποία, όπως η καμηλοπάρδαλη, δεν αποτελούν πλέον ενδημικά είδη της Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 2009, μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις, ήρθε στο φως  μια νέα απολιθωματοφόρος περιοχή, η οποία έχει ήδη ανασκαφεί με επιτυχία.

 

 • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.