Πλάνο 2030

Ο μακροχρόνιος στόχος του «Πλάνου 2030», είναι ο ολιστικός  μετασχηματισμός του Ομίλου μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μέχρι το  2030 ,το ένα τρίτο των εσόδων μας να προέρχεται από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με αυξημένες επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας. 
 

Το “Πλάνο 2030” (“2030 Plan”) του Ομίλου Holcim παρουσιάζει το όραμά μας.Το όραμα ότι ο κατασκευαστικός κλάδος του αύριο θα είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και θα εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας όσον αφορά στη χρήση των πόρων. Θα λειτουργεί με σεβασμό προς το νερό και τη φύση  και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Το “Πλάνο 2030” (“2030 Plan”) , συνοψίζει την αποφασιστικότητα του ομίλου να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα των κατασκευών και του μετασχηματισμού που απαιτείται  προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Πλάνο 2030 (2030 Plan) του Ομίλου Holcim καθορίζει τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των στόχων μας, θέτει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που σχετίζονται με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας και τη βελτίωσή τους.

Το Πλάνο 2030 έχει πρωταρχικό στόχο το 2030 το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών μας να προέρχεται από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με βελτιωμένη απόδοση αειφορίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς δράσης: Κλίμα, Κυκλική Οικονομία, Νερό και Φύση και Άνθρωποι & Κοινότητες.

Κάθε ένας από τους τομείς αυτούς έχει συγκεκριμένες ενέργειες, στόχους και έναν «οδικό χάρτη» που θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας.

 

table.jpg