Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η οργανωτική δομή της περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με έξι μέλη, από τα οποία το μόνο εκτελεστικό μέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.