Όραμα
  • Σελιδοδείκτης
Δεοντολογία & εταιρική διακυβέρνηση

Στον Όμιλο Lafarge υπάρχει εδραιωμένη παράδοση συνεργασιών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι παγκόσμιες συνεργασίες με διεθνείς οργανώσεις, όπως WWF Ιnternational, CARE και Habitat for Humanity, καθώς και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως το CSI στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

 

Κοινές αξίες

Αυτό που ονομάζουμε Lafarge Way, είναι αρχές λειτουργίας, οι οποίες βασίζονται σε κοινές αξίες θάρρους, ακεραιότητας, δέσμευσης και ενδιαφέροντος για τους άλλους. Αυτές οι κοινές αξίες, για όλους τους εργαζομένους παγκοσμίως, αντανακλούν τις Αρχές Δράσης της Lafarge, καθώς και τη δέσμευσή της στην αειφόρο ανάπτυξη.    

 

Οι αρχές λειτουργίας Lafarge Way βασίζονται σε τρεις κύριους άξονες:

  • Να κάνουμε τους ανθρώπους μας επιτυχημένους: Η Lafarge έχει ως στόχο να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους της να επιτύχουν,
  • Εστιάζουμε στη βελτίωση της απόδοσης: Η Lafarge επιδιώκει διαρκώς να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της,
  • "Πολυ-τοπικός" οργανισμός: Οι δραστηριότητες της Lafarge είναι τοπικές αλλά και στενά συνδεδεμένες με την παγκόσμια στρατηγική.

Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση είναι το σύνολο των κανόνων (τόσο νομοθετικά όσο και εσωτερικά), που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της. Η διακυβέρνηση έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται διαφάνεια, εποπτεία και ηθική στις επιχειρήσεις.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας προβλέπει πρότυπα συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος του «Lafarge Way». Σύμφωνα με αυτόν, κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενθαρρύνεται και να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ως μέλος του Ομίλου Lafarge, υποστηρίζουμε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. καθώς και άλλα διεθνή  πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ILO, ΟΟ ΣΑ, Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών).

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.