Έρευνα - Ανάπτυξη - Καινοτομία

Αναγνωρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύουμε σταθερά σε πράσινες πρακτικές που συνάδουν με την κυκλική οικονομία. Αναζητούμε διαρκώς λύσεις και εισάγουμε νέες μεθόδους με στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 

Με κεντρικό μέλημα την ελαχιστοποίηση της έκλυσης CO2 συμμετέχουμε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω του περιορισμού των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα με στόχο να ηγούμαστε της μετάβασης του κλάδου σε αειφόρες κατασκευές.