Ανταγωνισμός

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε και προάγουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Η επιτυχία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας συμβαδίζει με την τήρηση των κανόνων περί ανταγωνισμού.

 

Η δέσμευσή μας για ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Στον Όμιλο Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε και προάγουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό καθώς μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Επομένως, η επιτυχία στην επιχείρησή μας συμβαδίζει με την τήρηση των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Κατέχοντας ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά και δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου μας, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω του «Προγράμματος Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού» του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, το οποίο καθιερώθηκε το 2007. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος περιλαμβάνει νομική καθοδήγηση, εργαλεία υποβολής αναφορών, επιθεωρήσεις συμμόρφωσης, καθώς και εκπαίδευση που παρέχεται υπό την επίβλεψη της Νομικής Διεύθυνσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι των οποίων το επίπεδο έκθεσης στους ως άνω κινδύνους είναι υψηλό ή μέτριο, παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδεύονται μέσω ηλεκτρονικών  προγραμμάτων σχετικά με τους κανόνες συμμόρφωσης του Ομίλου με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, υπό την καθοδήγηση της Νομικής Διεύθυνσης. Κάθε νέος εργαζόμενος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις οφείλει να παρακολουθεί αυτή την εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποί μας παραμένουν συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τους κανόνες συμμόρφωσης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η Νομική Διεύθυνση, πέραν της εξασφάλισης συμμόρφωσης των ανθρώπων του Ομίλου με την νομοθεσία, οργανώνει τακτικά σεμινάρια με το τμήμα πωλήσεων για την συνεχή ενημέρωσή τους ως προς τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις πολιτικής.