Ομάδα Διοίκησης

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης
Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Γενική Διεύθυνση Νέων Έργων & CAPEX
Διευθυντής Εργοστασίου Μηλακίου
Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου
Διευθυντής Δραστηριότητας Σκυροδέματος
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Διευθύντρια Προμηθειών
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Ελλάς Α.Ε.
Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης
Διευθυντής Δραστηριότητας Αδρανών & ΛΑΒΑ