Κυκλική Οικονομία

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να συνεισφέρουμε στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη μας μέσω της εξοικονόμησης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τα απόβλητα που θα κατέληγαν στην ταφή ως καύσιμα ή πρώτες ύλες, ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια πρόκληση για τη βέλτιση διαχείριση των αποβλήτων.

 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής Βιωσιμότητας για τον Όμιλο Holcim. Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους ως πόρους, επαναπροσδιορίζοντας τον χαρακτήρα τους ως πρώτες ύλες για άλλες διαδικασίες ή κλάδους.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εδώ και χρόνια, εφαρμόζουμε τους κανόνες  της κυκλικής οικονομίας στα εργοστάσιά μας. Υποκαθιστούμε ορυκτά καύσιμα με το υπόλειμμα της ανακύκλωσης των βιομηχανικών, εμπορικών και αστικών αποβλήτων, καθώς και με απόβλητα από αγροτικές εργασίες, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη.