Κυκλική Οικονομία

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να συνεισφέρουμε στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη μας μέσω της εξοικονόμησης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τα απόβλητα που θα κατέληγαν στην ταφή ως καύσιμα ή πρώτες ύλες, ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια πρόκληση για τη βέλτιση διαχείριση των αποβλήτων.
 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής Βιωσιμότητας για τον Όμιλο Holcim. Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους ως πόρους, επαναπροσδιορίζοντας τον χαρακτήρα τους ως πρώτες ύλες για άλλες διαδικασίες ή κλάδους.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εδώ και χρόνια, εφαρμόζουμε τους κανόνες  της κυκλικής οικονομίας στα εργοστάσιά μας. Υποκαθιστούμε ορυκτά καύσιμα με το υπόλειμμα της ανακύκλωσης των βιομηχανικών, εμπορικών και αστικών αποβλήτων, καθώς και με απόβλητα από αγροτικές εργασίες, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ χρησιμοποιούμε καύσιμα και πρώτες ύλες προερχόμενα από βιομηχανικά, εμπορικά και αστικά απόβλητα.

Εφαρμόζουμε τους κανόνες της «βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων» στα παραγόμενα απόβλητα από τα εργοστάσιά μας.

Διαχείριση Φυτικών Αποβλήτων

Μέσω της Geocycle Ελλάς, εταιρείας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, εξειδικεύόμαστε στη διαχείριση ανάμικτων φυτικών αποβλήτων, όπως αυτά συλλέγονται από την αποκομιδή και τον καθαρισμό διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων (πάρκα, πλατείες, δρόμοι κ.ά.)