Φροντίδα για το Περιβάλλον

Η Holcim έχει δεσμευθεί να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση και να έχει θετική συνεισφορά στη φύση.
 

Καθημερινή και πάγια δέσμευση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

 Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης στο θέμα της περιβαλλοντικής απόδοσης με τη χρήση αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας, για τους οποίους έχουμε ορίσει αρχές που καθοδηγούν την πρόοδό μας.

  • Συστήματα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης​

Όλες οι  εγκαταστάσεις μας εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), για να διαχειρίζονται τις συνολικές περιβαλλοντικές υπευθυνότητες  και να αξιολογούν τη συνολική περιβαλλοντική τους επίδοση.

Όλες οι δραστηριότητες  συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα και τις λειτουργίες μας, και προσυπογράφουν τις κορυφαίες πρωτοβουλίες του κλάδου και τις εσωτερικές απαιτήσεις.

Προάγουμε τη δέσμευσή μας μέσω της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής που εφαρμόζουμε, αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές των βασικών προμηθευτών και των υπεργολάβων μας. Οι εργολάβοι και οι προμηθευτές μας οφείλουν να σέβονται τις περιβαλλοντικές μας πολιτικές και διαδικασίες και να συμμορφώνονται με αυτές.

Διενεργούμε περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά τις εξαγορές και τις αποεπενδύσεις.

Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας, για να περιορίζουμε την έκθεση των εργαζομένων και των κοινωνιών μας σε κινδύνους για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

Μεταφράζουμε τις δεσμεύσεις μας σε πράξεις, θέτοντας εταιρικούς στόχους, παρακολουθούμε την πρόοδό μας σε ό,τι αφορά στην επίτευξή τους.

  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αξιολογούμε και μετράμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας, βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις δυνατότητες και προάγουμε ορθές πρακτικές στον κλάδο μας.  Ενθαρρύνουμε την ανάλυση των επιπτώσεων  στο χρόνο ζωής των προϊόντων και των  εφαρμογών μας.

Περιβαλλοντικοί στόχοι

Έκλυση ρύπων

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αποτελεσματικούς ελέγχους, για να παρακολουθούμε, να ελαχιστοποιούμε ή να αποτρέπουμε την έκλυση ρύπων στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) από τις δραστηριότητες μας με στόχο :

  • Ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης από σημειακές πηγές, καθώς και των εκπομπών διάχυτης

  • Ελαχιστοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων (NOx, SO2)

  • Συστηματικός έλεγχος και καταγραφή των εκπομπών βαρέων μετάλλων και μόνιμων ρυπαντών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Κλιματική αλλαγή

Περιορίζουμε τον αντίκτυπό μας στην κλιματική αλλαγή με τους παρακάτω τρόπους:

  • αναπτύσσοντας, παράγοντας ή προωθώντας καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και λύσεις

  • βελτιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας και  βελτιώνοντας την ενεργειακή μας απόδοση, την ανάκτηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  • μειώνοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και, όπου είναι ασφαλές και σκόπιμο από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, υποκαθιστώντας αυτούς με εναλλακτικές πρώτες ύλες, εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα.

Αξιοποίηση των πόρων

Επαναχρησιμοποιούμε, ανακτούμε ή/και ανακυκλώνουμε τα απόβλητα των παραγωγικών διαδικασιών μας όπου είναι εφικτό, ελαχιστοποιούμε τη δημιουργία επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων, και διαθέτουμε τα απόβλητα με ασφαλείς και υπεύθυνες μεθόδους.