Υψηλά Πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ενσωματωμένη στις αρχές της εταιρικής μας διακυβέρνησης. 

 

Η επιχειρηματική μας δεοντολογία είναι ενσωματωμένη στις αρχές της εταιρικής μας διακυβέρνησης, οι οποίες συνιστούν το πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας. Επίσης, αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του συστήματός μας διαχείρισης κινδύνων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Ομάδα έχουν την τελική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές της επιχειρηματικής μας δεοντολογίας εφαρμόζονται στις στρατηγικές και τις λειτουργίες μας, υπό τη συνεχή εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει συστηματικά την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ευθύνης.