Νερό

 

Η Holcim έχει δεσμευθεί για την μείωση της άντλησης γλυκού νερού στον κλάδο τσιμέντου κατά 30 μέχρι το 2030. Θα πετύχουμε το στόχο αυτό μέσω της συλλογής όμβριων υδάτων, την επαναχρησιμοποίηση του νερού και τη χρήση γλυκού νερού με αποδοτικό τρόπο.

Με σκοπό την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων μας, η Holcim δημιούργησε το πλαίσιο για τη διαχείριση του νερού με τρόπο υπεύθυνο και για τη διαχείριση κινδύνων και τη θετική συμβολή στους υδάτινους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Και στα δυο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου Βόλου και Μηλακίου, λειτουργεί κλειστό σύστημα ανακύκλωσης νερού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του υδάτινου αποτυπώματος της δραστηριότητας. Η ανάλωση επιφανειακού ή υπόγειου φυσικού νερού μετράται με εγκατεστημένους μετρητές νερού στα σημεία άντλησης, ενώ η ανάλωση νερού δικτύου καταγράφεται στα τιμολόγια των δημοτικών επιχειρήσεων ύδατος.

Το εργοστάσιο Μηλακίου και το λατομείο ποζολάνης στην Μήλο έχουν εγκαταστήσει αυτόνομα συστήματα για τη συλλογή και χρήση του νερού της βροχής. Το νερό της βροχής χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών, τον ψεκασμό, το πλύσιμο κι άλλες δραστηριότητες, ενώ η διαθέσιμη ποσότητά του εξαρτάται κάθε έτος από το ύψος βροχής. Το εργοστάσιο διαθέτει δική του μονάδα αφαλάτωσης εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, το νερό (350.000 – 400.000 μ3 ) για τις διεργασίες που χρειάζεται. 

Τον Δεκέμβριο 2010, το εργοστάσιο του Μηλακίου διοργάνωσε Ημέρα Ανοικτής Ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία. Περισσότερα από 150 άτομα επισκέφθηκαν το εργοστάσιο και τη νέα μονάδα αφαλάτωσης, όπου παρακολούθησαν παρουσίαση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για τη σχετική μελέτη.

Το εργοστάσιο Βόλου συνεργάζεται με τη βιομηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζεται και στις βιομηχανικές μας διεργασίες για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων.

Το εργοστάσιο Βόλου καταναλώνει νερό για άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία, τη διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου και των υπαίθριων σωρών υλικών για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης και για άρδευση δένδρων και φυτών.

Το εργοστάσιο καταναλώνει περίπου 270.000 μ3 νερό/έτος στην παραγωγική του διαδικασία, κυρίως για την ταχεία ψύξη των απαερίων της εγκατάστασης που εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα.

Συνεπώς, το εργοστάσιο Βόλου, ύστερα από επαφή με την παρακείμενη μονάδα της ΕΨΑ, επαναχρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο φιαλών. Η ποσότητα αυτή ισούται με 100 μ3 νερό την ημέρα, δηλαδή 30.000 μ3 νερό το χρόνο, μειώνοντας ισόποσα  την απαίτηση σε φρέσκο νερό του εργοστασίου.

Τα οφέλη του έργου είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο εταιρίες αλλά και για την τοπική κοινότητα. Αφενός διότι αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού, και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας κι αφετέρου, διότι αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Η σύμπραξη των δύο εργοστασίων, αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα.