Διαχείριση Αποβλήτων

 

Εφαρμόζουμε τους κανόνες της «βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων» στα παραγόμενα απόβλητα από τα εργοστάσιά μας.

Σε πρώτο στάδιο, εξαντλούμε τις δυνατότητες «εσωτερικής διαχείρισης» των αποβλήτων υλικών και στη συνέχεια ακολουθούμε την μέθοδο διάθεσης/διαχείρισης που ενδείκνυται από τη νομοθεσία σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Το σύνολο των απορροών μας, αφού περάσουν από κατάλληλη επεξεργασία από βιολογικό καθαρισμό, διοχετεύονται σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες, χωρίς προς το παρόν να πραγματοποιείται επαναχρησιμοποίηση από άλλον οργανισμό.