Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι τριμελές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος

 

Marcel Cobuz

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Δημήτρης Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος