Κοινωνική Συμμετοχή & Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

 

Επιδιώκουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια, ενεργούς διαύλους επικοινωνίας και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, με μακρά ιστορία και ισχυρές τοπικές ρίζες, επενδύουμε στις δραστηριότητές μας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρώτα, επενδύουμε στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζόμενών μας, οι οποίοι αποτελούν το πλέον σημαντικό μας κεφάλαιο. Στις γειτονικές τοπικές κοινωνίες, η δραστηριότητά μας συνεπάγεται την υποχρέωσή μας για ανάληψη ενεργού ρόλου στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη, ειδικά λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό σημαίνει τη βελτίωση και υποστήριξη της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και συμμετοχή σε προγράμματα αστικής ανάπτυξης και διατήρησης του περιβάλλοντος, καθώς και δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας με παράλληλη δημιουργία ή/και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η διαβούλευση με τους τοπικούς κοινωνικούς μας εταίρους αποτελεί για εμάς ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και στηρίζει την υλοποίηση των φιλοδοξιών αειφορίας μας. Η δέσμευσή μας απέναντι στις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζεται από μία μεθοδολογία, η οποία εστιάζει στην ευαισθητοποίηση, το διάλογο και τη συνεργασία και η οποία είναι σχεδιασμένη, για να δημιουργεί κοινή αξία τόσο για τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους όσο και για δραστηριότητές μας.

Τα προϊόντα μας - παραγόμενα από τοπικούς πόρους και διαθέσιμα στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά είναι σημαντικά τόσο για την οικονομική μας ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Η ανάπτυξη της εταιρίας μας είναι στενά συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και την πρόοδό τους. Σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις από την ύφεση της αγοράς στη δραστηριότητά μας.