Αειφόρος Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής μας και βασική αξία της εταιρίας μας. Αντιλαμβανόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο ως αναγκαιότητα για υπευθυνότητα, όσο και ως επιχειρηματική ευκαρία. Ως μέλος του Oμίλου Holcim,  η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.

 
Άνθρωποι & Τοπικές Κοινωνίες

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων και συμβαδίζουμε με τις τοπικές κοινωνίες για να δημιουργήσουμε κοινή αξία τόσο για τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους όσο και για δραστηριότητές μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Αειφόρου Ανάπτυξης

Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα (pdf, 2.91 MB)