Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η οργανωτική του δομή περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με έξι μέλη, από τα οποία τα μόνα εκτελεστικά μέλη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η επιχειρηματική μας δεοντολογία είναι ενσωματωμένη στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι εξαμελές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών είναι τα μόνα εκτελεστικά μέλη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας υποστηρίζει και συμπληρώνει τις Αρχές.

Η δέσμευσή μας για θεμιτό ανταγωνισμό θεμελιώνεται με το «Πρόγραμμα Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού» του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει υιοθετήσει τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας.