Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίηση του στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Η συμμετοχή μας στο Εθνικό Ερευνητικό Έργο "CoCCUS"με τίτλο "Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίηση του στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρωτοβουλία που εναρμονίζει την τεχνολογία με τη βιώσιμη προσέγγιση στον κλάδο της βιομηχανίας. Μέσω του συνδυασμού προηγμένων ερευνητικών προσεγγίσεων με πρακτικές εφαρμογές, το πρόγραμμα αναζητά λύσεις για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας παράλληλα την αειφορία των βιομηχανιών. 

Μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών φορέων και βιομηχανιών, το CoCCUS έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Η χρήση ενζύμων και καταλυτών συνδυάζεται με τη δέσμευση του CO2 από καυσαέρια, προσφέροντας μια προηγμένη λύση με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Τρεις βασικοί στόχοι προσδιορίζονται μέσα στο πλαίσιο του έργου: 

  • η ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 με ενζυμικό σύστημα, 
  • η δημιουργία οργανικών μακρομορίων για την παραγωγή βρώσιμων προϊόντων και 
  • ο σχεδιασμός για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε βιομηχανίες όπως η παραγωγή ασβέστου, μαγνησίας και τσιμέντου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία και τους στόχους του έργου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του CoCCUS. Εκεί παρέχεται μια εκτενής παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του έργου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την πρόοδο και την αειφορία στον τομέα της βιομηχανίας.