Όροι Facebook Διαγωνισμός "10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του 6ου Bio-Mechanical festival"

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ (εφεξής η Διοργανώτρια) με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής (Δ. Σολωμού 32) με την ιδιότητα του διαχειριστή της σελίδας Facebook https://www.facebook.com/xtizoumemazi/, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της προαναφερθείσας Facebook σελίδας που διατηρεί, διαγωνισμό με τίτλο «10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του 6ου Bio-Mechanical festival».

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ (Διοργανώτριας)  και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού καθώς και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής Facebook ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού από την στιγμή της  δήλωσης συμμετοχής και μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και η περίοδος υποβολής συμμετοχών θα διαρκέσει συνολικά από Δευτέρα 25/7/2022 έως και Πέμπτη 28/7/2022 και ώρα 15.00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα.

2. Η Διοργανώτρια μπορεί μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαμορφώσει ελεύθερα το χρονικό περιθώριο δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στη σελίδα της Διοργανώτριας, την οποία αυτή διατηρεί στη διεύθυνση https://www.facebook.com/xtizoumemazi/ και διαχειρίζεται η  Διαφημιστική.  Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο του Ιστοτόπου, το οποίο και θα τιτλοφορείται «10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του 6ου Bio-Mechanical festival: Δημοσίευση Διαγωνισμού». Εκεί οι συμμετέχοντες καλούνται να αφήσουν το σχόλιό τους (comment) απαντώντας στην ερώτηση που θα τίθεται προς το κοινό με την δημοσίευση.

2. Το σχόλιο (comment) συμμετοχής συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή  στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.  Ταυτόχρονα το σχόλιο- δήλωση συμμετοχής συνιστά και δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή μέχρι την λήξη του διαστήματος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό με την διαγραφή του σχετικού σχολίου- δήλωσης συμμετοχής. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού, αντίκειται στην Πολιτική και τους όρους χρήσης του Facebook ή αναπαράγει χυδαίο υβριστικό και ρατσιστικό περιεχόμενο

4. Άκυρες μπορούν  περαιτέρω να θεωρηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας συμμετοχές που κατά την ανέλεγκτη εκτίμηση της αποτελούν προϊόν προωθητικής ενέργειας ανταγωνιστικής ή μη ανταγωνιστικής τρίτης Εταιρείας ή ιδιώτη, προϊόν λογισμικού αυτοματοποιημένης αναπαραγωγής (bot),  προϊόν παντός είδους κακόβουλου λογισμικού ή έχουν περιεχόμενο αδιάφορο και μη συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού και την ανάρτηση της Διοργανώτριας.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά προϊόντος της διοργανώτριας.

Ε. Δώρα:

1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά 10 διπλές προσκλήσεις για την παραγωγή του ΘΧ Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας για μία από τις ημερομηνίες: 30 Ιουλίου ή 31 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου ή 2 Αυγούστου όπως αυτό παρουσιάζεται εδώ https://bm-festival.com/.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες όρους,  (β) δηλώνει με την δημοσίευση του  σχολίου  (comment) την αποδοχή των όρων μαζί με το σχόλιο της ψηφοφορίας, (γ) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού,  (δ) το σχόλιο συμμετοχής δεν αποτελεί κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας σχόλιο εκτός περιεχομένου διαγωνισμού ή σχόλιο με ακατάλληλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου - δεν θα γίνεται αποδεκτό. Τέτοιες συμμετοχές αποκλείονται και θεωρούνται άκυρες.

 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, με συμμετοχές που δεν έχουν κριθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας άκυρες ή εκπρόθεσμες. 2. Η ανάδειξη των (10) δέκα νικητών, και των δέκα (10) επιλαχόντων, θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη Λυκόβρυση Αττικής (Δ. Σολωμού αρ. 32) την Πέμπτη 28/7/2022 στις 15:15, ενώπιον εκπροσώπων της. Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παραβρεθούν όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν αρκεί να έχουν ενημερώσει μέχρι μία μέρα πριν από την κλήρωση την εταιρία στο τηλέφωνο 210 2898358.

3. Τα ονόματα των (10) νικητών θα αναρτηθούν κάτω από το post του Διαγωνισμού την Πέμπτη 28/7/2022 στη σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/xtizoumemazi/, και συγκεκριμένα με σχόλιο (απάντηση στο δικό τους σχόλιο) από τη Διοργανώτρια. Στο σχόλιο θα τους ζητηθεί να αποστείλουν στη σελίδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και την ημερομηνία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση), προκειμένου να καταχωρηθούν στη λίστα των προσκλήσεων από την εταιρεία διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

4. Παράλληλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr και www.xtizoumemazi.gr.

5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου ή επικοινωνίας από πλευράς του νικητή με τη Διοργανώτρια έως την Παρασκευή 29/7/2022 11:00, το δώρο θα κληρωθεί σε έναν επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την απόδοση του δώρου του.

6. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ., σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

 Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η διοργανώτρια δεν οφείλει να παράσχει ή να αντικαταστήσει τα Δώρα σε περίπτωση αναβολής, ακύρωσης, αλλαγής τοποθεσίας ή  περιορισμού του αριθμού των διαθέσιμων προσκλήσεων της παράστασης κατόπιν απόφασης ή σύστασης της εταιρείας παραγωγής και των συντελεστών της παράστασης, των διοργανωτών του φεστιβάλ, των κυρίων ή διαχειριστών των χώρων διεξαγωγής του φεστιβάλ, της Δημοτικής αρχής ή της Διοίκησης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Το Δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του Δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει  δυνατότητα ανταλλαγής του Δώρου με άλλο Δώρο ή χρήματα.

2. Η Διοργανώτρια και /ή η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια και /ή η Διαφημιστική δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

4. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

5. Η Διοργανώτρια δύναται να αναβάλει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό αν κρίνει ότι αυτό συνάδει με το συμφέρον, τις Πολιτικές και την δημόσια εικόνα της εταιρείας, και ουδέν οφείλει κατόπιν τούτου.

Θ. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ανωτέρω εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των παραπάνω εταιρειών.

4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook και τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία της ηλεκτρονικής του συσκευής  και των αρχείων του από κακόβουλο λογισμικό καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση του Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση της ηλεκτρονικής συσκευής του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

6. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στο πληροφοριακό σύστημα και το λογισμικό της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής, την πλατφόρμα του Facebook, τον διακομιστή (server) και το λογισμικό και πληροφοριακό σύστημα των λοιπών συμμετεχόντων ή επισκεπτών της σελίδας της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν αλίευση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από χρήστες κακόβουλου λογισμικού ή τρίτους, για υπερβολική όχληση ή άλλες αθέμιτες και μη προωθητικές ενέργειες τελούμενες από τρίτα μέρη σε συνέχεια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την δραστηριότητα του ομίλου Ηρακλής, της Διαφημιστικής και του φεστιβάλ.

 Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα και του υπ΄ αριθμ. 2016/679 Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του και την επεξεργασία τους από τη Διοργανώτρια και/ή τη Διαφημιστική για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.

2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την παράδοση σε αυτούς των Δώρων κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει η Διοργανώτρια που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα καταστρέφονται.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα της Διοργανώτριας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση data-privacy-gr@lafargeholcim.com. Σε κάθε περίπτωση, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων του και δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του σύμφωνα με τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.

Κ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Facebook.

3. Με εξαίρεση τα θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών, για τα οποία διατηρούν πάντα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά τους, η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν  ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται  να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

6. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην ενέργεια/Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοδελίδα www.lafarge.gr .  Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

8. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό και τους Όρους οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2898000.