Όροι Συμμετοχής σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ 2023»

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» (εφεξής και χάριν συντομίας η «Διοργανώτρια Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 224201000 που εδρεύει στην Λυκόβρυση Αττικής, οδός Δ. Σολωμού 32 με την ιδιότητα του νόμιμου διαχειριστή της σελίδας Facebook https://www.facebook.com/xtizoumemazi (εφεξής και χάριν συντομίας το «Προφίλ της Διοργανώτριας»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Προφίλ της Διοργανώτριας, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ 2023» (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός». Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και ακολουθούν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού καθώς και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής και χάριν συντομίας «Προφίλ Facebook»), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την στιγμή της δήλωσης συμμετοχής και μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και η περίοδος υποβολής συμμετοχών θα διαρκέσει συνολικά από Δευτέρα 07/8/2023 έως και Τρίτη 29/8/2023 και ώρα 24.00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα. 2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαμορφώσει ελεύθερα το χρονικό περιθώριο δηλώσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην διάρκεια, και την ημερομηνία διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στο Προφίλ της Διοργανώτριας, η οποία θεωρείται τροποποίηση των ‘Όρων Συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και θεωρείται ομοίως αποδεκτή από τους Συμμετέχοντες.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Κάθε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει με το προσωπικό Facebook Προφίλ του να εισέλθει στο Προφίλ της Διοργανώτριας. Προκειμένου οι Ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής και χάριν συντομίας το «Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού») που θα αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο Προφίλ της Διοργανώτριας, το οποίο και θα τιτλοφορείται «Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ 2023».Προκειμένου οι Ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα προβλέπονται στο Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα θα προβλέπονται στο Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού οι Ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ολοκληρώνοντας και τα τρία ακόλουθα βήματα (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενα από κοινού και τα τρία η «Διαδικασία Συμμετοχής»):

α. Ο Ενδιαφερόμενος ακολουθεί το Προφίλ της Διοργανώτριας (εφεξής και χάριν συντομίας το «like»).

β. Ο Ενδιαφερόμενος απαντά στην ερώτηση που θα τεθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία στο Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πεδίο που τιτλοφορείται «Προσθέστε ένα σχόλιο......» (εφεξής και χάριν συντομίας το «comment»). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ε του παρόντος, ως έγκυρες μπορούν να θεωρηθούν μόνον οι Συμμετοχές, όπου στο comment περιλαμβάνουν την ορθή απάντηση στην ερώτηση που η Διοργανώτρια Εταιρεία απευθύνει μέσω του Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

2. Η Διαδικασία Συμμετοχής συνιστά δήλωση βούλησης συμμετοχής του Συμμετέχοντα στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και ενεργοποιεί τη συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ταυτόχρονα η Διαδικασία Συμμετοχής συνιστά και δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων Συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή μέχρι την λήξη του διαστήματος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, τη συμμετοχή του στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με την διαγραφή του comment που έχει αναρτήσει κάτω από το Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ολοκλήρωση της Διαδικασίας Συμμετοχής συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους Όρους Συμμετοχής, αντίκειται στην Πολιτική και τους όρους χρήσης του Facebook ή αναπαράγει χυδαίο υβριστικό και ρατσιστικό περιεχόμενο.

4. Άκυρες μπορούν περαιτέρω να θεωρηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας συμμετοχές που κατά την ανέλεγκτη εκτίμηση της αποτελούν προϊόν προωθητικής ενέργειας ανταγωνιστικής ή μη ανταγωνιστικής τρίτης Εταιρείας ή ιδιώτη, προϊόν λογισμικού αυτοματοποιημένης αναπαραγωγής (bot), προϊόν παντός είδους κακόβουλου λογισμικού ή έχουν περιεχόμενο αδιάφορο και μη συναφές με το αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και το Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

5. Για τη συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

6. Κάθε Ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετάσχει στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό όσες φορές το επιθυμεί αναρτώντας πολλαπλά comments.

Ε. Δώρο:

1. Ο Συμμετέχον ο οποίος θα επιλεγεί (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενος «Νικητής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο ΣΤ των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα λάβει από την Διοργανώτρια Εταιρεία ένα τεμάχιο εκ του ακολούθου (εφεξής και χάριν συντομίας το «δώρο»): DJI Drone Ryze Tech Tello με μέγιστη απόσταση πτήσης έως 100 m και χρόνο λειτουργίας έως 13 λεπτά. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που:

α. δηλώνεται ακολουθώντας την Διαδικασία Συμμετοχής όπως ορίζεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και δεν αντιτίθεται στους Όρους Συμμετοχής,

β. δηλώνει με την δημοσίευση του σχολίου (comment) την αποδοχή των όρων μαζί με το σχόλιο της ψηφοφορίας,

γ. δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή εν γένει απάτη ή αθέμιτη παρεμβολή του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

δ. το comment του Συμμετέχοντα δεν αποτελεί κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας σχόλιο εκτός περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ή σχόλιο με ακατάλληλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου. Τέτοιες συμμετοχές αποκλείονται και θεωρούνται άκυρες και ε. το comment του Συμμετέχοντα απαντά ορθά στην ερώτηση που τίθεται από την Διοργανώτρια Εταιρεία στο Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, το Δώρο και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει την Διαδικασία Συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής, και οι συμμετοχές τους δεν έχουν κριθεί κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας άκυρες ή εκπρόθεσμες.

2. Η ανάδειξη του ενός(1) Νικητή και των (2) επιλαχόντων, θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη Λυκόβρυση Αττικής (Δ. Σολωμού αρ. 32) την Τετάρτη 30/8/2023 στις 11:00, ενώπιον εκπροσώπων της Διοργανώτριας Εταιρείας. Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παραβρεθούν όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν αρκεί να έχουν ενημερώσει μέχρι μία μέρα πριν από την κλήρωση την Διοργανώτρια Εταιρεία στο τηλέφωνο 210 2898358. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την παράσταση ενδιαφερομένων εφόσον κρίνει ότι αυτή θα προσέκρουε στα όσα προβλέπονται από την Πολιτική της Εταιρείας περί Υγείας και Ασφάλειας.

3. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν κάτω από το Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τετάρτη 30/8/2023 στις 12:00 στο Προφίλ της Διοργανώτριας, και συγκεκριμένα με σχόλιο (απάντηση στο δικό τους σχόλιο) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Στο σχόλιο θα του/της ζητηθεί να αποστείλει στο Προφίλ της Διοργανώτριας τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email) προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο και να μπορέσει η Διοργανώτρια Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί τους/της για τη διαδικασία παραλαβής.

4. Παράλληλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr.

5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου ή επικοινωνίας από πλευράς του νικητή με τη Διοργανώτρια Εταιρεία έως την Τετάρτη 06/9/2023 στις στις 09:00, το δώρο θα κληρωθεί σε έναν επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την απόδοση του δώρου του, στην περίπτωση αυτή ο επιλαχών οφείλει να αποστείλει τα στοιχεία που αναγράφονται στο στοιχείο ΣΤ.3 των Όρων Συμμετοχής εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση από την Διοργανώτρια Εταιρεία σχετικής ειδοποίησης περί ανάδειξής του σε Νικητή του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού .

6. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ., σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

7. Σε περίπτωση εξάντλησης των επιλαχόντων, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να επαναλάβει ή να ματαιώσει οριστικά τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω δημοσίευση σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Κατά την επανάληψη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται είτε να επαναλάβει την κλήρωση με τους εναπομείναντες Συμμετέχοντες (κατόπιν αφαίρεσης των Νικητών και των επιλαχόντων) είτε να δημοσιεύσει νέο Post Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός») με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο για το ίδιο δώρο. Κατά την σύνταξη και δημοσίευση του Post του Επαναληπτικό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να επιλέξει αν ο Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα διέπεται από τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού ή από νέους όρους που θα δημοσιευτούν για τις ανάγκες του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η. Ευθύνη:

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και των Νικητών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διάρκειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής του Δώρου με άλλο Δώρο ή χρήματα

2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

4. Μετά την λήξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρεία παύει να υφίσταται.

5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να αναβάλει ή να ακυρώσει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό αν κρίνει ότι αυτό συνάδει με το συμφέρον, τις Πολιτικές και την δημόσια εικόνα της εταιρείας, και ουδέν οφείλει κατόπιν τούτου.

Θ. Τεχνικά μέσα:

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ανωτέρω εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook.

4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook ή/και τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας, το Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και Ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία της ηλεκτρονικής του συσκευής και των αρχείων του από κακόβουλο λογισμικό καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση του. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση της ηλεκτρονικής συσκευής του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και το Post του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

6. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στο πληροφοριακό σύστημα και το λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της Διαφημιστικής, την πλατφόρμα του Facebook, τον διακομιστή (server) και το λογισμικό και πληροφοριακό σύστημα των λοιπών συμμετεχόντων ή επισκεπτών της σελίδας της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αλίευση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από χρήστες κακόβουλου λογισμικού ή τρίτους, για υπερβολική όχληση ή άλλες αθέμιτες και μη προωθητικές ενέργειες τελούμενες από τρίτα μέρη σε συνέχεια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την δραστηριότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας .

Ι. Προσωπικά Δεδομένα:

1. Η συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα και του υπ΄ αριθμ. 2016/679 Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του και την επεξεργασία τους από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.

2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την παράδοση σε αυτούς των Δώρων κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει η Διοργανώτρια που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα καταστρέφονται.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα της Διοργανώτριας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση data-privacy-gr@lafargeholcim.com. Σε κάθε περίπτωση, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων του και δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του σύμφωνα με τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.

Κ. Λοιποί όροι:

1. Η συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια και όχι στο Facebook . Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους Συμμετοχής και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Facebook.

3. Με εξαίρεση τα θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών, για τα οποία διατηρούν πάντα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά τους, η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέτρο τους Συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας www.lafarge.gr. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (οδός Σκουφά 59, Αθήνα), και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.lafarge.gr.

6. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

7. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό και τους Όρους οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2898000.