20.05.2019 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 της εταιρίας ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.