22.07.2019 - Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018