22.07.2019 - Ναυτιλιακή Εταιρία Διακινήσεως Τσιμέντου Μέσης Ανατολής Α.Ε.- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018