24.08.2018 - Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

 

«Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Παιανία Αττικής, 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή μελών Δ.Σ.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.
 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

10.08.2018