24.08.2018 - Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.

 

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 334301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την από 10η Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής, 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές και εκπροσώπους της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Λοιπά θέματα - διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία Αττικής, 10 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο