26.04.2021 - Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

 

«Α.Ε.Β.Ε.Κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθ. ΓΕΜΗ 5305101000, με έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής, επί της οδού Δ. Σολωμού αριθ. 32, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Λυκόβρυση Αττικής, επί της οδού Δ. Σολωμού αριθ. 32, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020 σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρα 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021 των μετόχων της Εταιρείας, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος και έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Β. Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
(β) από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων συμμετοχής.
(γ) με αίτησή τους στην Εταιρεία η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης να ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η παράγραφος 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην διεύθυνση, Δ. Σολωμού αριθ. 32, Λυκόβρυση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του N. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην διεύθυνση, Δ. Σολωμού 32, Λυκόβρυση, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

26.04.2021