29.07.2020 - ΛΑΒΑ Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019