29.07.2020 - Ναυτιλιακή Εταιρία Διακινήσεως Τσιμέντου Μέσης Ανατολής Α.Ε.- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019