8.10.2018 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσεως Που Έληξε Την 31η Δεκεμβρίου 2017 Της Εταιρίας ΛΑΒΑ Α.Ε.