Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής μας και βασική αξία της εταιρίας μας. Αντιλαμβανόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο ως αναγκαιότητα για υπευθυνότητα, όσο και ως επιχειρηματική ευκαρία. Ως μέλος του Oμίλου Holcim,  η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να συνεισφέρουμε στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη μας μέσω της εξοικονόμησης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Με σεβασμό στους υδάτινους πόρους, περιορίζουμε στο ελάχιστο την χρήση νερού, στοχεύοντας στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικότοπων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. 

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων και συμβαδίζουμε με τις τοπικές κοινωνίες για να δημιουργήσουμε κοινή αξία τόσο για τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους όσο και για δραστηριότητές μας.

Η Holcim έχει δεσμευθεί να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση και να έχει θετική συνεισφορά στη φύση.

Η Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί τη θεμελιώδη αξία μας, την απόλυτη δέσμευσή μας.

Το «Πλάνο 2030» διατυπώνει τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει με συνέπεια να αναπτύσσεται και να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας με οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.