22.07.2019 - ΛΑΒΑ Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018