29.07.2020 - Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019