Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και μία από τις πιο σημαντικές της LafargeHolcim. Παράγει 7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά, τα οποία διαθέτει τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.

 

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης του Εργοστασίου είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας και ειδικότερα του κλάδου των δομικών υλικών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η διαρκής αναβάθμισή του εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία για όλους.

Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το εργοστάσιο Βόλου υλοποιεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων που εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο περιβάλλον και τη βελτίωση της απόδοσής του. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κυρίως δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Παράλληλα, έχει θεσμοθετήσει νέα πρότυπα λειτουργίας τα οποία όχι μόνο συμμορφώνονται αλλά και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις της νομοθεσίας:

  • Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Πρόγραμμα Αποκατάστασης Λατομείων
  • Έρευνα και προστασία της τοπικής Βιοποικιλότητας.

Το εργοστάσιο του Βόλου εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική οικονομία και κοινωνία συνεισφέροντας ουσιαστικά στη στήριξη και ανάπτυξή τους.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το εργοστάσιο του Βόλου εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Η δέσμευση του εργοστασίου και των ανθρώπων του είναι καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράμματος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δράσεις του εργοστασίου επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της Υγείας & Ασφάλειας των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας και της τοπικής κοινωνίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω του συστηματικού ελέγχου των εκπομπών, της καλή διαχείρισης των λατομείων και της διασφάλισης της λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Υγεία & Ασφάλεια

Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη αξία και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε μας δραστηριότητα. Εφαρμόζουμε την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας της LafargeHolcim με στόχο τα μηδέν ατυχήματα.

Το εργοστάσιο Βόλου, με συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Η συνεχής βελτίωσή του σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν σε εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την για την καλλιέργεια ασφαλούς συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κουλτούρας Υ&Α.

Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης

Το εργοστάσιο του Βόλου υλοποιεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων που εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο περιβάλλον και τη βελτίωση της απόδοσής του. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κυρίως δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

 Για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα την εξοικονόμηση και σταδιακή αντικατάσταση μη ανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων το εργοστάσιο Βόλου χρησιμοποιεί βιομάζα, από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών βαμβακιού και καλαμποκιού της περιοχής Θεσσαλίας SRF, RDFκαι ABI (Αποξηραμένη Βιολογικής Ιλύς). 

 Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης το εργοστάσιο έχει εγκαταστήσει υβριδικό φίλτρο στην ΠΚ1(περιστροφική κάμινος 1), τα οποία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σημερινών προδιαγραφών για τη βιομηχανία. H απόδοση τους είναι ανεξάρτητη από συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς παράγοντες.

 To εργοστάσιο του Βόλου παραλαμβάνει επεξεργασμένο νερό από γειτονική βιομηχανία αναψυκτικών μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση νερού από τις γεωτρήσεις. Η αειφόρος αυτή πρακτική είναι τυπικό παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης, κατά την οποία ένα βιομηχανικό απόβλητο μιας εταιρείας αξιοποιείται στις βιομηχανικές διεργασίες μιας άλλης εταιρείας.

Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το εργοστάσιο ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004 του ΕΛΟΤ που αφορά στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το εργοστάσιο θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής του τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παρακολουθεί συστηματικά τις εκπομπές και την κατανάλωση ενέργειας, ελέγχει τα αποτελέσματα και θέτει νέους στόχους για την περαιτέρω μείωσή τους. Παράλληλα, γι' αυτό τον σκοπό σχεδιάζει και υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα. 

Αποκατάσταση λατομείων

Το εργοστάσιο του Βόλου διαθέτει στην περιοχή 4 λατομεία: στον Πλάτανο για ασβεστόλιθο, στο Σέσκλο για άργιλο, στην Ανάβρα για κερατόλιθο και στην περιοχή Σωρού για σχίστη.Με την υλοποίηση ειδικού προγράμματος αποκατάστασης για κάθε λατομείο, στόχος μας είναι παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση. Στο ιδιόκτητο φυτώριο καλλιεργούνται 20.000 δένδρα ετησίως, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των λατομείων.

Τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση

Όλα τα στάδια της παραγωγής απαιτούν τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Με τακτικά και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης διασφαλίζουμε την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη  των ικανοτήτων των ανθρώπων μας, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της επίδοσής μας στην Υγεία & Ασφάλεια.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευμένοι χειριστές επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία.Παράλληλα, ελέγχουμε διαρκώς την περιβαλλοντική απόδοση του εργοστασίου. Οι εκπομπές σκόνης και αερίων καταμετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας και δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης επέμβασης.    

Υψηλός ποιοτικός έλεγχος

Το εργοστάσιο Βόλου ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και οι τύποι τσιμέντου που παράγει είναι πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1.

Το εργαστήριο του εργοστασίου μετά την επιτυχία του 2008 που κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ 171 εργαστηρίων της LafargeHolcim, το 2009 κατέλαβε την τρίτη θέση με δείκτη LAI 100% ανάμεσα σε 213 επιχειρηματικές μονάδες. Ο δείκτης απόδοσης LAI (Lab Accuracy Index) χαρακτηρίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία μεταξύ των εργαστηρίων.  

              

Συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Το εργοστάσιο του Βόλου συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Την περίοδο 2012-2014 ενισχύσαμε την τοπική οικονομία διαθέτωντας 135 εκατ. ευρώ για τις αμοιβές των εργαζομένων και των τοπικών συνεργατών. Παράλληλα, αναλάβαμε πρωτοβολίες στήριξης τοπικών δράσεων και κοινωνικών ομάδων συνεισφέροντας 8 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία.  

Προϊόντα

Το Εργοστάσιο του Βόλου παράγει και εμπορεύεται 7 είδη τσιμέντου, Κλίνκερ, Στερεά Καύσιμα και Αδρανή Υλικά. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη με δυναμικότητα 4 εκατ. τόνων.